Over Jong Leren Eten

Het is onze ambitie om jeugd/jongeren (0-18 jaar) in de setting van kinderopvang en onderwijs ‘voedselvaardig’ te maken. Dat is dus leren over gezonde voeding voor jezelf én voor de aarde, zodat jeugd/jongeren zélf toegerust worden om gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken. Het programma Jong Leren Eten begeeft zich -gericht op het thema Voeding- op het snijvlak van gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie.

Beleidskaders Jong Leren Eten

Het programma Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS (met op de achtergrond OCW). Het programma is gericht op structurele aandacht in het onderwijs voor voedingseducatie.

Voedselagenda (LNV)

Jong Leren Eten maakt deel uit van de nationale Voedselagenda en is ontstaan vanuit urgentie op een aantal onderwerpen, zoals: toename overgewicht en chronische ziekten; gezondheidsverschillen die groter worden; de druk van de landbouw en vleesproductie op het klimaat; voedselzekerheid en het verdelingsvraagstuk; de transitie in de wijze van voedselproductie.

Preventienota (VWS)

Jong Leren Eten haakt aan bij de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 van VWS met aandacht voor vernieuwing van de Schijf van Vijf (Voedingscentrum, 2016), gebaseerd op de nieuwe richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. Met het aantreden van Kabinet Rutte-III wordt toegewerkt naar een breed gedragen en doelgericht Preventieakkoord, waarin er ook aandacht is voor het thema Voeding.

Leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (OCW)

Jong Leren Eten streeft naar structurele verankering van voedingseducatie in het schoolbeleid en lesprogramma. Onderwijsinhoudelijk haakt Jong Leren Eten aan bij het Leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL), thema Voeding van het Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling (de SLO) met de kernen: Voeding en gezondheid; Voedselkwaliteit; Eten kopen, bereiden, beleven.

Netwerkpartners Jong Leren Eten

Jong Leren Eten werkt samen met partijen en organisaties die actief zijn op het thema gezonde en duurzame voeding en de educatie naar jeugd en jongeren daarover.

Dit zijn: Gezonde School (RIVM, GGD-GHOR Nederland, onderwijsraden),Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG),Voedingscentrum, IVN Nederland en het netwerk van NME-diensten. Lees hier meer over onze netwerkpartners.

Kenmerken Jong Leren Eten

  • Het programma JLE richt zich in de uitvoering in eerste instantie op intermediaire partijen die contacten en toegang hebben tot de einddoelgroep (kinderopvang en onderwijs), daar waar dit het thema voeding/voedsel betreft.
  • Het programma JLE werkt samen met partijen die op dit thema al contacten hebben met kinderopvang en scholen, zoals Gezonde School, JOGG en NME-Centra, en versterkt hun activiteiten.
  • Het programma JLE heeft ervaringsgericht werken en ontdekkend leren als onderliggende pedagogische waarden. JLE wil samenhang brengen in bestaande educatieve projecten als Smaaklessen, Lekker fit!, Ik eet het beter en deze verrijken en aanvullen met groente en fruit eten in de klas (EU-Schoolfruit) en met educatieve activiteiten zoals smaak- en kooklessen, werken in de schooltuin, gastlessen en bedrijfsbezoeken. Zodat die een logische verbinding met elkaar aangaan en elkaar versterken (theoretische lessen verbinden aan praktische ervaringen).
  • Het programma JLE wil de verschillende databases waarin kinderopvang en scholen lesmaterialen en excursies kunnen vinden meer integreren, zodat het aanbod vanuit de ‘witte en groene wereld’ meer verbonden is.
  • Het programma JLE streeft actief naar het verhogen van de professionaliteit en kwaliteit van de educatieve producten van aanbieders.
  • De Jong Leren Eten-makelaars zorgen voor maatwerk in de regio met volop ruimte voor inhoudelijke (streek)accenten.

Jong Leren Eten programma-organisatie

Het Programma Jong Leren Eten kent een compact landelijk programmabureau en een breed netwerk van JLE-makelaars in de provincie.

Programmabureau

Het landelijk programmabureau Jong Leren Eten is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het programmamanagement Jong Leren Eten wordt uitgevoerd door Ellen Leussink, Vivienne Tersteeg en Claudia Dominicus. Contact opnemen met het programmabureau kan via het contactformulier.

Jong Leren Eten makelaars

Vanaf 26 januari 2017 zijn er 24 JLE-makelaars actief in Nederland. Per provincie werken een makelaar vanuit het gezondheidsdomein en een makelaar vanuit het duurzaamheidsdomein met elkaar samen. Zij fungeren als aanjager, stimulator en wegwijzer in de vele bestaande ondersteuningsmogelijkheden en aanbod. De makelaar verbindt vraag en aanbod en stemt af tussen de verschillende partijen in een bepaalde regio.

Verder fungeert de makelaar als aanspreekpunt voor verschillende partijen, ontzorgt scholen door de juiste elementen aan te dragen en contacten te leggen, en koppelt op het thema Voeding expliciet ‘groene’ Natuur en Milieu Educatie en ‘witte’ Gezondheidseducatie. De makelaar werkt complementair en treedt zelf niet op als aanbieder van eigen projecten op scholen. Ook neemt de makelaar geen werk over van reeds goed functionerende netwerken rond de school. Naar de JLE makelaars.