FAQ

Aan welke lessen denkt het programma Jong Leren Eten met name?

Het programma Jong Leren Eten begeeft zich -gericht op het thema Voeding- op het snijvlak van gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie. Jong Leren Eten hecht, naast gangbare lessen over gezonde en duurzame voeding, veel waarde aan de combinatie met activiteiten buiten het klaslokaal of de school. Educatief aanbod vanuit Gezonde school, Smaaklessen, EU-Schoolfruit, de Gezonde Schoolkantine, schooltuinen, excursies en kooklessen. Ervaringsgericht leren met praktische vaardigheden verdiept immers de kennis van de leerlingen en maakt die kennis voor hun toepasbaar. In elke provincie zijn Jong Leren Eten-makelaars actief die samenwerken met Gezonde School-adviseurs; zij zorgen samen voor herkenbare regionale accenten.

Bent u aanbieder van educatief materiaal?

Als aanbieder van educatief materiaal op het gebied van gezonde en duurzame voeding kunt u contact opnemen met GroenGelinkt en Gezonde School.
Door uw educatief materiaal aan te melden wordt uw aanbod zichtbaar in de databases.

Neem hier contact op met GroenGelinkt
Neem hier contact op met Gezonde School
(het aanmelden voor Gezonde School gaat via het Loket Gezond Leven)

 

Voor wie is deze website?

De website is voor intermediaire partijen die bezig zijn met gezonde voeding en duurzaam geproduceerd voedsel en die activiteiten hebben gericht op jongeren. 

Wil je regionaal opereren? Neem dan contact op met de Jong leren Eten regiomakelaar.

Voor overig aanbod kun je contact  opnemen met het Jong Leren Eten Programmabureau.

Voor wie is Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten is voor kinderen en jongeren (0-18 jaar) om hen meer structureel in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij zelf leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Gezond voor je zelf (je eigen lijf) én gezond voor de aarde (de leverancier).

Wat doen de Jong Leren Eten-makelaars?

Vanaf 26 januari 2017 zijn er 24 JLE-makelaars actief in Nederland. Per provincie werken een makelaar vanuit het gezondheidsdomein en een makelaar vanuit het duurzaamheidsdomein met elkaar samen. Zij fungeren als aanjager, stimulator en wegwijzer in de vele bestaande ondersteuningsmogelijkheden en aanbod. De makelaar verbindt vraag en aanbod en stemt af tussen de verschillende partijen in een bepaalde regio. Verder fungeert de makelaar als aanspreekpunt voor verschillende partijen, ontzorgt scholen door de juiste elementen aan te dragen en contacten te leggen, en koppelt op het thema Voeding expliciet ‘groene’ Natuur en Milieu Educatie en ‘witte’ Gezondheidseducatie aan elkaar. De makelaar werkt complementair en treedt zelf niet op als aanbieder van eigen projecten op scholen, zij nemen geen werk over van reeds goed functionerende netwerken rond de school.

 

Je vindt de Jong Leren Eten makelaar hier.

Wat doet Jong Leren Eten?

Het programma Jong Leren Eten ondersteunt kinderopvang en onderwijs (PO, VO en MBO). Jong Leren Eten richt zich in de uitvoering in eerste instantie op intermediaire partijen die contacten en toegang hebben tot de einddoelgroep (kinderopvang en onderwijs), daar waar dit het thema voeding/voedsel betreft. Jong Leren Eten brengt partijen/organisaties bij elkaar uit het ‘groene’ duurzaamheidsdomein en het ‘witte’ gezondheidsdomein. Jong Leren Eten stimuleert hun samenwerking en afstemming, zowel op landelijk niveau als op provinciaal/regionaal niveau. Daarbij staat de vraag van de school of het kinderopvangcentrum centraal.

Wat is de educatieve basis van Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten streeft naar structurele verankering van voedingseducatie in het schoolbeleid en lesprogramma. Onderwijsinhoudelijk haakt Jong Leren Eten aan bij het Leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL), thema Voeding van het Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling (de SLO) met de kernen: Voeding en gezondheid; Voedselkwaliteit; Eten kopen, bereiden, beleven. Inhoudelijk volgt Jong Leren Eten de Schijf van Vijf (Voedingscentrum, 2016), gebaseerd op de nieuwe richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad.

Wat zijn de belangrijkste netwerkpartners van Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten werkt samen met partijen/organisaties die reeds actief zijn op het thema gezonde en duurzame voeding en de educatie naar jeugd en jongeren daarover en zoekt naar bundeling van activiteiten. Partners zijn met name:

Werkt Jong Leren Eten samen met het bedrijfsleven?

Jong Leren Eten is een eigenstandig en onafhankelijk programma. Financiering komt voor bijna 100% van de rijksoverheid (Ministerie LNV in afstemming met Ministerie VWS en OCW) met een klein deel vanuit provinciaal beleid. Brancheorganisaties en retailers hebben onder de noemer van de Nationale Voedselagenda aangegeven een bijdrage te willen leveren aan voedseleducatie. Contacten van JLE met bedrijfsleven (retailers, brancheorganisatie) worden zowel landelijk (door het programmabureau) als regionaal (door de JLE-makelaars) onderhouden. Dit is met name gericht op afstemming en agendering. Daar waar wordt besloten tot activiteiten gezamenlijk met een bedrijf/brancheorganisatie worden de richtlijnen voor kindermarketing gehanteerd (het convenant over kindermarketing: “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” en de Nederlandse Kinder- en Jeugdreclamecode/Reclamecode voor Voedingsmiddelen). In het gehele programma en de uitvoering door partners zit géén actieve merk- en productpromotie richting kinderen.

Wie zijn de initiatiefnemers van Jong Leren Eten?

Het programma Jong Leren Eten 2017-2020 is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We sluiten aan bij de programma’s Gezonde School (met 40 partners waaronder ministerie OCW, RIVM, GGD-en, Voedingscentrum, JOGG) en DuurzaamDoor (met partners IVN, Natuur- en Milieu Educatiecentra (NME), GroenGelinkt en (onderwijs)Coöperatie Leren voor Morgen). Het Programmabureau Jong Leren Eten is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).