FAQ

Hoe gaat Jong Leren Eten om met de AVG?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De AVG heeft als doel om burgers EU-breed de regie te geven over hun eigen gegevens. Bedrijven en overheden moeten aantonen dat persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk, transparant, nauwkeurig en veilig worden verwerkt.

Het programma Jong Leren Eten valt onder de verantwoordelijkheid van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waar zgn. privacy aanspreekpunten toezien op correcte uitvoering van de AVG. Op de website van RVO vindt u actuele informatie.

Privacyverklaring
Jong Leren Eten is een programma voor 4 jaar (2017-2020) en via netwerkend werken willen wij contact houden met partijen en personen om gezamenlijk en met gebundelde kracht aan onze doelstelling te werken: ‘voor een gezonde en duurzame generatie’. Daarvoor zijn persoons- en contactgegevens natuurlijk essentieel. Om mensen aan elkaar te verbinden, om bijeenkomsten te organiseren, om samen activiteiten op te zetten en uit te voeren.

Het Programmabureau Jong Leren Eten hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent het volgende:

  • Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • We gebruiken en verwerken alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verstrekt en/of verwerkt.
  • We zullen persoonsgegevens nooit doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Wij zijn op de hoogte van de rechten omtrent persoonsgegevens en respecteren deze ook.
  • Wanneer je onze website bezoekt, wordt je IP-adres geregistreerd door Google Analytics. Op die manier krijgen wij inzicht in hoe de website gebruikt wordt, zodat we deze kunnen verbeteren waar nodig.
  • Op de Jong Leren Eten-website staan links naar externe websites. Het Programmabureau Jong Leren Eten is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.
  • We hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
  • De Jong Leren Eten-makelaars hebben per provincie een actorenkaart opgesteld, waarvan de persoonsgegevens in TeamLeader staan opgeslagen. De persoonsgegevens in TeamLeader zijn beveiligd en slechts toegankelijk met behulp van inloggegevens die in het bezit zijn van elke makelaar individueel. Een aantal provincies brengt op basis van TeamLeader een eigen nieuwsbrief uit aan hun contacten. Daarvoor vragen zij hun contacten om toestemming en er wordt altijd de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven.

Het Programmabureau Jong Leren Eten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Eenieder kan zelf te allen tijde aangeven dat gegevens gewist of gewijzigd moeten worden.

Voor vragen n.a.v. de AVG en uw privacy kunt u contact met ons opnemen.

Wat doet Jong Leren Eten?

Het programma Jong Leren Eten ondersteunt kinderopvang en onderwijs (PO, VO en MBO). Jong Leren Eten richt zich in de uitvoering in eerste instantie op intermediaire partijen die contacten en toegang hebben tot de einddoelgroep (kinderopvang en onderwijs), daar waar dit het thema voeding/voedsel betreft. Jong Leren Eten brengt partijen/organisaties bij elkaar uit het ‘groene’ duurzaamheidsdomein en het ‘witte’ gezondheidsdomein. Jong Leren Eten stimuleert hun samenwerking en afstemming, zowel op landelijk niveau als op provinciaal/regionaal niveau. Daarbij staat de vraag van de school of het kinderopvangcentrum centraal.

Wie zijn de initiatiefnemers van Jong Leren Eten?

Het programma Jong Leren Eten 2017-2020 is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We sluiten aan bij de programma’s Gezonde School (met 40 partners waaronder ministerie OCW, RIVM, GGD-en, Voedingscentrum, JOGG) en DuurzaamDoor (met partners IVN, Natuur- en Milieu Educatiecentra (NME), GroenGelinkt en (onderwijs)Coöperatie Leren voor Morgen). Het Programmabureau Jong Leren Eten is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor wie is Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten is voor kinderen en jongeren (0-18 jaar) om hen meer structureel in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij zelf leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Gezond voor je zelf (je eigen lijf) én gezond voor de aarde (de leverancier).

Wat doen de Jong Leren Eten-makelaars?

Vanaf 26 januari 2017 zijn er 24 JLE-makelaars actief in Nederland. Per provincie werken een makelaar vanuit het gezondheidsdomein en een makelaar vanuit het duurzaamheidsdomein met elkaar samen. Zij fungeren als aanjager, stimulator en wegwijzer in de vele bestaande ondersteuningsmogelijkheden en aanbod. De makelaar verbindt vraag en aanbod en stemt af tussen de verschillende partijen in een bepaalde regio. Verder fungeert de makelaar als aanspreekpunt voor verschillende partijen, ontzorgt scholen door de juiste elementen aan te dragen en contacten te leggen, en koppelt op het thema Voeding expliciet ‘groene’ Natuur en Milieu Educatie en ‘witte’ Gezondheidseducatie aan elkaar. De makelaar werkt complementair en treedt zelf niet op als aanbieder van eigen projecten op scholen, zij nemen geen werk over van reeds goed functionerende netwerken rond de school.

 

Je vindt de Jong Leren Eten makelaar hier.

Wat zijn de belangrijkste netwerkpartners van Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten werkt samen met partijen/organisaties die reeds actief zijn op het thema gezonde en duurzame voeding en de educatie naar jeugd en jongeren daarover en zoekt naar bundeling van activiteiten. Partners zijn met name:

Aan welke lessen denkt het programma Jong Leren Eten met name?

Het programma Jong Leren Eten begeeft zich -gericht op het thema Voeding- op het snijvlak van gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie. Jong Leren Eten hecht, naast gangbare lessen over gezonde en duurzame voeding, veel waarde aan de combinatie met activiteiten buiten het klaslokaal of de school. Educatief aanbod vanuit Gezonde school, Smaaklessen, EU-Schoolfruit, de Gezonde Schoolkantine, schooltuinen, excursies en kooklessen. Ervaringsgericht leren met praktische vaardigheden verdiept immers de kennis van de leerlingen en maakt die kennis voor hun toepasbaar. In elke provincie zijn Jong Leren Eten-makelaars actief die samenwerken met Gezonde School-adviseurs; zij zorgen samen voor herkenbare regionale accenten.

Voor wie is deze website?

De website is voor intermediaire partijen die bezig zijn met gezonde voeding en duurzaam geproduceerd voedsel en die activiteiten hebben gericht op jongeren. 

Wil je regionaal opereren? Neem dan contact op met de Jong leren Eten regiomakelaar.

Voor overig aanbod kun je contact  opnemen met het Jong Leren Eten Programmabureau.

Wat is de educatieve basis van Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten streeft naar structurele verankering van voedingseducatie in het schoolbeleid en lesprogramma. Onderwijsinhoudelijk haakt Jong Leren Eten aan bij het Leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL), thema Voeding van het Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling (de SLO) met de kernen: Voeding en gezondheid; Voedselkwaliteit; Eten kopen, bereiden, beleven. Inhoudelijk volgt Jong Leren Eten de Schijf van Vijf (Voedingscentrum, 2016), gebaseerd op de nieuwe richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad.

Bent u aanbieder van educatief materiaal?

Als aanbieder van educatief materiaal op het gebied van gezonde en duurzame voeding kunt u contact opnemen met GroenGelinkt en Gezonde School.
Door uw educatief materiaal aan te melden wordt uw aanbod zichtbaar in de databases.

Neem hier contact op met GroenGelinkt
Neem hier contact op met Gezonde School
(het aanmelden voor Gezonde School gaat via het Loket Gezond Leven)

 

Werkt Jong Leren Eten samen met het bedrijfsleven?

Jong Leren Eten is een eigenstandig en onafhankelijk programma. Financiering komt voor bijna 100% van de rijksoverheid (Ministerie LNV in afstemming met Ministerie VWS en OCW) met een klein deel vanuit provinciaal beleid. Brancheorganisaties en retailers hebben onder de noemer van de Nationale Voedselagenda aangegeven een bijdrage te willen leveren aan voedseleducatie. Contacten van JLE met bedrijfsleven (retailers, brancheorganisatie) worden zowel landelijk (door het programmabureau) als regionaal (door de JLE-makelaars) onderhouden. Dit is met name gericht op afstemming en agendering. Daar waar wordt besloten tot activiteiten gezamenlijk met een bedrijf/brancheorganisatie worden de richtlijnen voor kindermarketing gehanteerd (het convenant over kindermarketing: “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” en de Nederlandse Kinder- en Jeugdreclamecode/Reclamecode voor Voedingsmiddelen). In het gehele programma en de uitvoering door partners zit géén actieve merk- en productpromotie richting kinderen.