Over Jong Leren Eten

Wat is onze ambitie?

Het is onze ambitie om jeugd/jongeren (0-18 jaar) in de setting van kinderopvang en onderwijs ‘voedselvaardig’ te maken. Dat is dus leren over gezonde voeding voor jezelf én voor de aarde, zodat jeugd/jongeren zélf toegerust worden om gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken.

Het programma Jong Leren Eten startte in 2017 en is een initiatief van het ministerie van LNV en wordt uitgevoerd in afstemming met het ministerie van VWS. Jong Leren Eten begeeft zich op het snijvlak van gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie en is gericht op het thema voeding.

Wat doen we als programma?

Het programma Jong Leren Eten ondersteunt kinderopvang en onderwijs (PO, VO en MBO). Jong Leren Eten richt zich in de uitvoering in eerste instantie op intermediaire partijen die contacten en toegang hebben tot de einddoelgroep (kinderopvang en onderwijs), daar waar dit het thema voeding/voedsel betreft. Jong Leren Eten brengt partijen/organisaties bij elkaar uit het ‘groene’ duurzaamheidsdomein en het ‘witte’ gezondheidsdomein. Jong Leren Eten stimuleert hun samenwerking en afstemming, zowel op landelijk niveau als op provinciaal/regionaal niveau. Daarbij staat de vraag van de school of het kinderopvangcentrum centraal.

Beleidskaders

Het programma Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS (met op de achtergrond OCW). Het programma is gericht op structurele aandacht in het onderwijs voor voedingseducatie.

  • Jong Leren Eten maakt deel uit van de Nationale Voedselagenda.
  • Jong Leren Eten haakt aan op de Schijf van Vijf (Voedingscentrum, 2016), gebaseerd op de nieuwe richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad
  • Jong Leren Eten streeft naar structurele verankering van voedingseducatie in het schoolbeleid en lesprogramma. Onderwijsinhoudelijk haakt Jong Leren Eten aan bij het Leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL), thema Voeding van het Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling (de SLO) met de kernen: Voeding en gezondheid; Voedselkwaliteit; Eten kopen, bereiden, beleven.

Jong Leren Eten programma-organisatie

Het Programma Jong Leren Eten kent een compact landelijk programmabureau en een breed netwerk van JLE-makelaars in de provincie.

Programmabureau

Het landelijk programmabureau Jong Leren Eten is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Contact opnemen met het programmabureau kan via het contactformulier.

Aan de slag met het thema voeding met hulp van een Jong Leren Eten makelaar!

Neem contact op met één van de 24 JLE-makelaars die actief zijn in Nederland. Per provincie werken een makelaar vanuit het gezondheidsdomein en een makelaar vanuit het duurzaamheidsdomein met elkaar samen. Zij fungeren als aanjager, stimulator en wegwijzer in de vele bestaande ondersteuningsmogelijkheden en aanbod.

Zet de stap naar het programma Gezonde School

Wil je voedseleducatie en andere gezondheidsthema’s verankeren op jouw school?  Ga dan aan de slag met een van de gezondheidsthema’s van Gezonde School!

Gezonde School stimuleert scholen om structureel en planmatig te werken aan een gezonde leefstijl op school. Voeding is een van de thema’s binnen Gezonde School. Zowel Jong Leren Eten als Gezonde School willen kinderen en jongeren meer in aanraking brengen met kennis en activiteiten over voedsel, zodat ze zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken. Wanneer je als school al werkt met Jong Leren Eten, ben je nog maar een paar stappen verwijderd van het behalen van het themacertificaat Voeding en/of Natuur & milieu van het vignet Gezonde School. Voedingseducatie is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van het themacertificaat Voeding. Als een school dit al doet, is al één pijler van de Gezonde School-aanpak behaald (educatie).

Meer weten en/of aan de slag? Kijk dan op de website van Gezonde School.